Vedtægter

Senest ændret september 2022

§1

Foreningens navn er ”Spangsbjerg IF, Gymnastik”, og dens hjemsted er Esbjerg Kommune.

§2

Formålsparagraf: Det er foreningens formål at virke for motionens og gymnastikkens fremme, dels ved at afholde undervisning, dels ved at deltage i opvisninger og konkurrencer. Alle der støtter foreningens formål, kan optages som medlem.

§3

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen ud fra de retningslinjer der vedtages under § 5d.
Kontingent indbetaling sker til foreningens bankkonto på en af foreningen fastsat måde.
Dokumentation for betaling af kontingent er gyldig medlemsbevis og skal på forlangende forevises.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af manglende indbetaling. Medlemmet kan efterfølgende få sagen på den kommende generalforsamling.
§4

Bestyrelsen består af 8 medlemmer + 2 suppleanter. Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 4 menige bestyrelsesmedlemmer.
Formand er på valg i ulige år, kasserer i lige år og den øvrige bestyrelse på skift. Genvalg kan finde sted.
Formanden vælges separat på generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Ved et bestyrelsesmedlems fratræden mellem 2 generalforsamlinger, supplerer bestyrelsen sig selv.
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. 
§5

Der afholdes hvert år generalforsamling inden udgangen af september.

Gymnastikafdelingens regnskabsår løber fra 1.oktober 2010 til 30.juni 2011 derefter fra 1.juli til 30.juni.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:
a)    Valg af dirigent.

b)    Bestyrelsens beretning for året der er gået.

c)     Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

d)    Forelæggelse af budget og retningslinjer for kontingent.

e)    Forslag indkommet til bestyrelsen senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

f)      Valg til bestyrelsen ifølge vedtægter §4.

g)    Valg af suppleant.

h)    Valg af revisor.

i)      Eventuelt.

Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret. Valgbarhed fra 18 år.
Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dog skal der til vedtægtsændringer for gymnastikafdelingen være mindst 2/3 af afgivne stemmer.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.
§6

Gymnastikafdelingen er pligtig til at være medlem af Danmarks Gymnastik Forbund.

§7

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Der kræves simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige eller humanitære formål. Disponeringen besluttes på generalforsamlingen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen 10. marts 1981 Senest ændret i oktober 2003, oktober 2009, november 2010, oktober 2011, september 2012, 2021 & 2022